โรงพยาบาลสระบุรี ต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสารสนเทศ