โรงพยาบาลสระบุรี ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์