โรงพยาบาลสระบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย