โรงพยาบาลสระบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย