โรงพยาบาลสระบุรี ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA Re-accreditation ครั้งที่ 4

โรงพยาบาลสระบุรี ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ
HA Re-accreditation ครั้งที่ 4
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่19
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 
ในหัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม”
และทรงประทานประกาศนียบัตรแก่สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองฯ 150 แห่ง
 
โดยมี นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
รับประทานประกาศนียบัตรของโรงพยาบาลสระบุรี
 
เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี