โรงพยาบาลสระบุรี รับการประเมินมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ

ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ปีงบประมาณ 2567