โรงพยาบาลสระบุรี รับการรับรองคุณภาพประกาศนียบัตร

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Re-accreditation) ครั้งที่ 2