โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลหนองแซงออกหน่วยคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ