โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมการให้อาชีวสุขศึกษาและคำปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ