โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมการรณรงค์คัดกรองสายตา และมอบแว่นสายตา