โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมวิ่งรณรงค์โครงการบริจาคโลหิต Run Blood Now Season 2