โรงพยาบาลสระบุรี เข้าร่วมโครงการ

ป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย