โรงพยาบาลสระบุรี แสดงความยินดีกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ได้รับเลือกให้เป็นองค์กรดีเด่น

การดำเนินงานธาลัสซีเมีย ในงานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่25