โรงพยาบาลสระบุรี แสดงความยินกับบุคลากรได้รับคัดเลือกรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565