โรงพยาบาลสระบุรี

รับการตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศ