ใหความรูเรื่องการบริจาคอวัยวะ แกนักศึกษาพยาบาลจบใหม

นพ.นิติ  เหตานุรักษ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริจาคและปลูกถายอวัยวะ โรงพยาบาลสระบุรีและคณะ          รวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการรับบริจาคอวัยวะ แกนักศึกษาพยาบาล ที่จบการศึกษาในปนี้ เพื่อสรางทัศนคติที่ดี และชวยประชาสัมพันธงานรับบริจาคอวัยวะแกประชาชนในชุมชนตอไป วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี