ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค Mycobacterium tuberculosis (MTB) และเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB) จำนวน ๑,๖๐๐ การทดสอบ

29832