“4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย “โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี