ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (29 ส.ค.2566)

06845

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก) (28ส.ค.66)

11772

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ประเมิน ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (20มี.ค.66)

22571