ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนและแถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ (Urine sediment) จำนวน ๔๕,๕๗๖ รายงานผล

54272