รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) นายแพทย์ ทันตแพทย์ หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) นักวิชาการสาธารณสุข(23พ.ค.66)