บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า นิติกร นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (10เม.ย.66)

44078