ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๔๕ รายการ

88915

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการจ่ายแก๊สไนตริกออกไซด์ พร้อมจอแสดงผล โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

70942